ประวัติพระอาจารย์ ตามะเนจอ สยาดอ

ตามะเนจอ (Thamanaykyaw) เป็นนามปากกาของสยาดอ ธรรมมิกาลังการาภิวังสะ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 บวชเป็นสามเณรในวัย 11 ปี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี (2519) โดยมีมหาคันธายน สยาดอ อู ชนกาภิวังสะผู้เป็นที่เคารพอย่างกว้างขวางในเมียนมาร์เป็นพระอุปัชฌาย์ ในทางปริยัติท่านสอบได้คุณวุฒิต่างๆดังนี้
1. ตามะเนจอ
2. ธรรมาจริยะ
3. สักยสีหะอภิวังสะ

ท่านเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรที่สำนักปฏิบัติธรรมมหาสี ณ เมืองมัณฑะเลย์ ต่อมาได้กลับเข้าปฏิบัติกรรมฐานเข้มอีก ณ สำนักฯมหาสี ที่เมืองย่างกุ้งในปี 2519 และ 2526 (ภายหลังจากที่ท่านอุปสมบทแล้ว) ท่านได้พำนักอยู่ ณ สำนักฯมหาสี ที่เมืองย่างกุ้งนี้เป็นเวลาถึง 8 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ท่านเป็นผู้ช่วยกิจต่างๆของสยาดอ อู ปัณฑิตะ พระอาจารย์ใหญ่ผู้เป็นที่เคารพอย่างกว้างขวาง ผู้เป็นเจ้าอาวาสของสำนักฯมหาสีในขณะนั้น ภายหลังเมื่อ สยาดอ อู ปัณฑิตะย้ายไปก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ คือสำนักปฏิบัติธรรมปัณฑิตารามในปี 2533 ท่านก็ได้ติดตามออกไปช่วยตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งสำนัก ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ท่านพำนักอยู่ ณ สำนักฯปัณฑิตาราม ท่านเป็นวิปัสสนาจารย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้แก่โยคีชาวต่างชาติ สอนภาษาบาลีให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และเยาวชน ทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติ และแต่งหนังสือธรรมมะ รวมถึงเขียนบทความลงในนิตยสารธรรมะต่างๆมากมาย

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดตามะเนจอ มหาคันธายน มอว์บิ ชานเมืองย่างกุ้ง โดยสอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรม สอนภาษาบาลีแก่ภิกษุ สามเณร แม่ชี และเยาวชน และทำงานเพื่อดำรงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนถึงปัจจุบันท่านแต่งหนังสือมาแล้วกว่าหนึ่งร้อยเล่ม ท่านได้รับนิมนต์ไปอบรมวิปัสสนากรรมฐานและสอนภาษาบาลียังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ไต้หวัน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดสำหรับผู้เผยแผ่ธรรมแด่ท่านคือ “อัคคมหาคันธวาจกปัณฑิตะ” (ครูปริยัติธรรมผู้เป็นเลิศสูงสุด)