ประวัติย่อพระวิปัสสนาจารย์

พระอาจารย์ อู จาทีลา

พระอาจารย์ อู จาทีลา เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๕ ทางตอนเหนือของประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เป็นบุตรของ Mr. and Mrs. Tun Nyaing ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๙ ขวบ (ค.ศ. ๑๙๗๔) โดยมี Venerable Sumangala เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอาจารย์ อู จาทีลาศึกษา Basic Monastic ที่บ้านเกิดเป็นเวลา ๗ ปี (ค.ศ. ๑๙๗๔ – ๑๙๘๓) และศึกษาขั้นสูงที่ Maha Gandayon Buddhist Yangon เป็นเวลา ๕ ปี (ค.ศ. ๑๙๘๓ – ๑๙๘๘) และที่ Aung-Min-Ga-Lar-Buddhist Institute Yangoog เป็นเวลา ๗ ปี (ค.ศ. ๑๙๘๘ – ๑๙๙๕)

ศูนย์ปฎิบัติธรรม สอนทวี

สำนักวิปัสสนาสอนทวี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยนายสอน เกตกะโกมล อดีตศึกษาธิการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา เพื่อสร้างสำนักสงฆ์ ซึ่งมี แม่ชีเลี่ยม ฝ้ายเทศ ที่เคยรู้จักกับหลวงพ่อทวี สมัยเมื่ออยู่สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี
เข้ามาสนับสนุนปัจจัยค่าแรง และห้าง อึ้ง ย่ง เล้ง ที่เคยเกื้อกูลกันกับหลวงพ่อทวี ช่วยสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
จากนั้น ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัย สร้างกุฏิ หลังละ 40,000 – 50,000 บาท จำนวน 100 หลัง ใช้เป็นกุฏิส่วนกลาง
ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรม ต้องจองล่วงหน้า

Upcoming Events

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ประจำปี พ.ศ. 2560 / 2017

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย สยาดอ อู จาทีลา
ณ สำนักวิปัสสนาสอนทวี จ.ฉะเชิงเทรา

จัดระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2017

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและโยคีที่สมัครจะต้องสามารถอยู่ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างน้อย 10 วัน ทางฝ่ายทะเบียนจะทำการยืนยันผลการสมัครของท่านกลับไปก่อนมีคอร์สประมาณ 1 เดือน

โปรดอ่าน “ระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรม” อย่างละเอียด หากมีข้อขัดข้องหรือคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ โปรดแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนทราบ เพื่อทำการยกเลิกการสมัครและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ารับการอบรมแทน

กำหนดการประจำวัน

เวลา กิจกรรม

๐๓.๓๐ น.

๐๔.๐๐- ๐๕.๐๐ น.

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.

๐๖.๐๐- ๐๗.๓๐ น.

๐๗.๓๐ -๐๘.๓๐ น.

๐๘.๓๐ -๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

๒๑.๐๐-๒๑.๑๕ น.

ตื่นนอน

เดินจงกรม

นั่งสมาธิ

รับประทานอาหารเช้า / ทำธุระส่วนตัว

นั่งสมาธิ

เดินจงกรม

นั่งสมาธิ

รับประทานอาหารกลางวัน / ทำธุระส่วนตัว

นั่งสมาธิ

เดินจงกรม

นั่งสมาธิ

น้ำปานะ ทำธุระส่วนตัว

ฟังธรรม หรือนั่งสมาธิ

เดินจงกรม

นั่งสมาธิ

แผ่เมตตา

ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

สนใจคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสอนโดย สยาดอ อู จาทีลา
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

ประวัติย่อพระวิปัสสนาจารย์

พระอาจารย์ อู จาทีลา

พระอาจารย์ อู จาทีลา เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๕ ทางตอนเหนือของประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เป็นบุตรของ Mr. and Mrs. Tun Nyaing ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๙ ขวบ (ค.ศ. ๑๙๗๔) โดยมี Venerable Sumangala เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอาจารย์ อู จาทีลาศึกษา Basic Monastic ที่บ้านเกิดเป็นเวลา ๗ ปี (ค.ศ. ๑๙๗๔ – ๑๙๘๓) และศึกษาขั้นสูงที่ Maha Gandayon Buddhist Yangon เป็นเวลา ๕ ปี (ค.ศ. ๑๙๘๓ – ๑๙๘๘) และที่ Aung-Min-Ga-Lar-Buddhist Institute Yangoog เป็นเวลา ๗ ปี (ค.ศ. ๑๙๘๘ – ๑๙๙๕)

ศูนย์ปฎิบัติธรรม

สำนักวิปัสสนาสอนทวี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยนายสอน เกตกะโกมล อดีตศึกษาธิการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา เพื่อสร้างสำนักสงฆ์ ซึ่งมี แม่ชีเลี่ยม ฝ้ายเทศ ที่เคยรู้จักกับหลวงพ่อทวี สมัยเมื่ออยู่สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี
เข้ามาสนับสนุนปัจจัยค่าแรง และห้าง อึ้ง ย่ง เล้ง ที่เคยเกื้อกูลกันกับหลวงพ่อทวี ช่วยสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
จากนั้น ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัย สร้างกุฏิ หลังละ 40,000 – 50,000 บาท จำนวน 100 หลัง ใช้เป็นกุฏิส่วนกลาง
ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรม ต้องจองล่วงหน้า

Upcoming Events

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ประจำปี พ.ศ. 2560 / 2017

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย สยาดอ อู จาทีลา
ณ สำนักวิปัสสนาสอนทวี จ.ฉะเชิงเทรา

จัดระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2017

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและโยคีที่สมัครจะต้องสามารถอยู่ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างน้อย 10 วัน ทางฝ่ายทะเบียนจะทำการยืนยันผลการสมัครของท่านกลับไปก่อนมีคอร์สประมาณ 1 เดือน

โปรดอ่าน “ระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรม” อย่างละเอียด หากมีข้อขัดข้องหรือคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ โปรดแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนทราบ เพื่อทำการยกเลิกการสมัครและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ารับการอบรมแทน

กำหนดการประจำวัน

เวลา กิจกรรม

๐๓.๓๐ น.

๐๔.๐๐- ๐๕.๐๐ น.

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.

๐๖.๐๐- ๐๗.๓๐ น.

๐๗.๓๐ -๐๘.๓๐ น.

๐๘.๓๐ -๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

๒๑.๐๐-๒๑.๑๕ น.

ตื่นนอน

เดินจงกรม

นั่งสมาธิ

รับประทานอาหารเช้า / ทำธุระส่วนตัว

นั่งสมาธิ

เดินจงกรม

นั่งสมาธิ

รับประทานอาหารกลางวัน / ทำธุระส่วนตัว

นั่งสมาธิ

เดินจงกรม

นั่งสมาธิ

น้ำปานะ ทำธุระส่วนตัว

ฟังธรรม หรือนั่งสมาธิ

เดินจงกรม

นั่งสมาธิ

แผ่เมตตา

ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

สนใจคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสอน
โดย สยาดอ อู จาทีลา
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

ประวัติย่อพระวิปัสสนาจารย์

พระอาจารย์ อู จาทีลา

พระอาจารย์ อู จาทีลา เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๕ ทางตอนเหนือของประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เป็นบุตรของ Mr. and Mrs. Tun Nyaing ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๙ ขวบ (ค.ศ. ๑๙๗๔) โดยมี Venerable Sumangala เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอาจารย์ อู จาทีลาศึกษา Basic Monastic ที่บ้านเกิดเป็นเวลา ๗ ปี (ค.ศ. ๑๙๗๔ – ๑๙๘๓) และศึกษาขั้นสูงที่ Maha Gandayon Buddhist Yangon เป็นเวลา ๕ ปี (ค.ศ. ๑๙๘๓ – ๑๙๘๘) และที่ Aung-Min-Ga-Lar-Buddhist Institute Yangoog เป็นเวลา ๗ ปี (ค.ศ. ๑๙๘๘ – ๑๙๙๕)

กำหนดการประจำวัน

สำนักวิปัสสนาสอนทวี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยนายสอน เกตกะโกมล อดีตศึกษาธิการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา เพื่อสร้างสำนักสงฆ์ ซึ่งมี แม่ชีเลี่ยม ฝ้ายเทศ ที่เคยรู้จักกับหลวงพ่อทวี สมัยเมื่ออยู่สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี
เข้ามาสนับสนุนปัจจัยค่าแรง และห้าง อึ้ง ย่ง เล้ง ที่เคยเกื้อกูลกันกับหลวงพ่อทวี ช่วยสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
จากนั้น ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัย สร้างกุฏิ หลังละ 40,000 – 50,000 บาท จำนวน 100 หลัง ใช้เป็นกุฏิส่วนกลาง
ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรม ต้องจองล่วงหน้า

Upcoming Events

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ประจำปี พ.ศ. 2560 / 2017

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย สยาดอ อู จาทีลา
ณ สำนักวิปัสสนาสอนทวี จ.ฉะเชิงเทรา

จัดระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2017

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและโยคีที่สมัครจะต้องสามารถอยู่ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างน้อย 10 วัน ทางฝ่ายทะเบียนจะทำการยืนยันผลการสมัครของท่านกลับไปก่อนมีคอร์สประมาณ 1 เดือน

โปรดอ่าน “ระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรม” อย่างละเอียด หากมีข้อขัดข้องหรือคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ โปรดแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนทราบ เพื่อทำการยกเลิกการสมัครและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ารับการอบรมแทน

กำหนดการประจำวัน

เวลา กิจกรรม
๐๓.๓๐ น. ตื่นนอน
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. เดินจงกรม
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า / ทำธุระส่วนตัว
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. นั่งสมาธิ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. เดินจงกรม
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. นั่งสมาธิ
๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน / ทำธุระส่วนตัว
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. นั่งสมาธิ
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เดินจงกรม
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น้ำปานะ ทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ฟังธรรม หรือนั่งสมาธิ
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เดินจงกรม
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. นั่งสมาธิ
๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๕ น. แผ่เมตตา

ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

สนใจคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสอนโดย สยาดอ อู จาทีลา
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่