โดย พระมหาสีสยาดอ/ By Mahāsī Sayādaw

University Vipassana 

Dhamma Talk

มหาสติปัฏฐานสูตร

Mahāsatipaṭṭhāna Sutta

Vipassana Meditation Instructions

(Thirty-Minute Discourse)

คำสอนพระมหาสีสยาดอในการปฏิบัติวิปัสสนา

Mahāsī Sayādaw’s Instructions for Vipassanā Meditation

How to Practice

Kammatthana Meditation

โดย ตามะเนจอ สยาดอ/ By Tharmanaykyaw Sayadaw

คนเฝ้าประตูThe Gate Keeper

What Vipassanā is

The Requisite of Freedom

แสงประทีปสำหรับโยคี

Light for Yogis

Cultivating Mindfulness

Great Gifts and Giving Well

เรียนบาลี (อังกฤษ)/ Learning Pāḷi

โดย ตามะเนจอ สยาดอ/ By Tharmanaykyaw Sayadaw

The Discourse on Mindfulness

Cakkhupāla Pāḷi Sikkhā

Common Chanting

For Lay People

The First Three Discourses of The Buddha

Maṅgala Sutta

Mettā Sutta

Protective Verses

For Everyone