วีดีโอชีวประวัติพระมหาสีสยาดอ

Mahāsī Sayādaw’s Biography VDO

คำสอนพระมหาสีสยาดอ

ในการปฏิบัติวิปัสสนา

Mahāsī Sayādaw’s Instructions

for Vipassanā Meditation

หนังสือ คนเฝ้าประตู

(เสียงอ่านภาษาไทย)

The Gatekeeper 

Audio book in English

The Gatekeeper

Audio book in English & Thai