• แบบลงทะเบียนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน/ Meditation Retreat Registration Form

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
  DD dash MM dash YYYY
 • Hidden
  DD dash MM dash YYYY
 • Hidden
  DD dash MM dash YYYY
 • Hidden
  DD dash MM dash YYYY
 • ข้อมูลผู้สมัคร/ Information of Applicant

 • ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ/ In case of emergency please contact

 • ข้อมูลการปฏิบัติธรรม/ Meditation Practice Experience

 • ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องข้าพเจ้าได้อ่านกฎระเบียบต่างๆของหลักสูตรแล้วและขอสัญญาว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัด ถ้าข้าพเจ้าละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมออกจากศูนย์โดยไม่มีข้อโต้แย้งเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และรับทราบว่าการกระทำดังกล่าวจะมีผลต่อการ พิจารณารับสมัครในอนาคต

  I hereby certify that all of the information contained in this application is complete and accurate. I acknowledge that I have read and understood about the rules of the retreat and promise to abide strictly by the rules and follow closely the instructions of the meditation teacher. In case of not abiding by the rules, I agree to leave the retreat upon notification from the center staff and am aware that it could affect my future retreat application.

หลังจากท่านกดปุ่ม “submit/ ส่งใบสมัคร” ต้องปรากฏหน้าเวปใหม่พร้อมข้อความว่า “ใบสมัครส่งเรียบร้อยแล้ว” เท่านั้น ที่ใบสมัครของท่านจะได้รับการลงทะเบียนในระบบ