ใบสมัครส่งเรียบร้อยแล้ว!

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมคอร์สได้ตามวันที่ท่านสมัคร ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกมาทางอีเมลล์หรือโทรแจ้งมายังสำนักเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ที่ meditation.regis@gmail.com 

ผู้ที่ไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการอาจพิจารณางดรับสมัครในอนาคต

ขอบคุณค่ะ

 

Registration Application is submitted!

If you can not attend the retreat following you retreat confirmation, please inform us about your cancellation prior to beginning of your retreat in order to give a chance for other people to practice to meditation.regis@gmail.com  or call to inform the center.

Failure to inform us about your cancellation, the organized reserves the right to consider not to approve your registration application in the future.

Thank you.