ใบสมัครคอร์สวิปัสสนากรรมฐานสอนโดย สยาดอ อู จาทีลา

***กรุณาอ่านกฎระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างละเอียด ก่อนทำการสมัคร***
ผู้ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทางเจ้าภาพและสำนักฯ จำเป็นต้องให้ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวออกจากการปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ

ระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรม
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องหลีกเลี่ยงการพูดคุยที่ไม่จำเป็นทั้งระหว่างโยคีและบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำบุญ ทั้งที่ศาลาปฏิบัติธรรม โรงอาหาร และกุฏิ (งดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนโยคีท่านอื่นๆ)
• งดใช้เสียง หรือทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่รบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสำนักฯ
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามคำสอนของวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัด
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่เล่าสภาวธรรมและสอบอารมณ์กับผู้อื่นที่ไม่ใช่วิปัสสนาจารย์
• ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเขียนและอ่านหนังสือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
• ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ตเมื่อจำเป็นเท่านั้น
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่ออกนอกสถานปฏิบัติธรรม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
• หากผู้ปฏิบัติธรรมมีปัญหาใดๆ สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้
• ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องฝากโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดไว้กับทางเจ้าหน้าที่ หากมีความจำเป็นต้องใช้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 

กำหนดการประจำวัน

๐๓.๓๐น. ตื่นนอน
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐น. เดินจงกรม
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐น. นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐น. ทานอาหารเช้า* ทำธุระส่วนตัว
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐น. นั่งสมาธิ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐น. เดินจงกรม
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐น. นั่งสมาธิ
๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐น. ทานอาหารกลางวัน* ทำธุระส่วนตัว
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐น. นั่งสมาธิ
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐น. เดินจงกรม
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐น. นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น. น้ำปานะ ทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐น. ฟังธรรม หรือนั่งสมาธิ**
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐น. เดินจงกรม
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐น. นั่งสมาธิ
๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๕น. แผ่เมตตา