ท่านไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากเลยกำหนดเวลาการยืนยัน กรุณาติดต่อ สำนักวิปัสสนาสอนทวี 094-351-5964. 9:00-17:00 น. จันทร์ - เสาร์